1938. 'The Shining Hour' screen shot.

1938. 'The Shining Hour' screen shot.

Joan Crawford Images: 1938