1939. 'The Women.'

1939. 'The Women.' Screen shot.

Joan Crawford Images: 1939