1939. 'The Women' screen shot.

1939. 'The Women.'

Joan Crawford Images: 1939